ناچار به تمکین و اجرا هستیم اگر واردات خودرو الزامی شود

ناچار به تمکین و اجرا هستیم اگر واردات خودرو الزامی شود